Niet bekend Details Over slotenmaker Wichelen

3 huizen bovendien oostwaarts woonde Cornelis Florsiz., vleeshouwer met beroep. Tegelijkertijd was hij ‘speelman’, ons werkzaamheid dat op trouwerijen en overige feesten werden uitgeoefend, daar waar deze lustige paren op een tonen aangaande bestaan instrument, waarschijnlijk een fluit, naar bestaan ‘pijpe’ liet dansen.

, schreef Bredero in 1614 in zijn blijspel Moortje, mogelijkerwijs was dat verder op hem van toepassing. Thans is een ‘antieke const’, ook hier indien elders in het Vaderland, door zijn voortbrengselen ook op dat gebied terug beroemd, met de vreemdeling verkocht en prijsgegeven, dikwijls wegens fabelachtige geldsommen weliswaar.

Mr. Willem aangaande der Meer, ‘doctor inde medi­cinen’ volgde en had ten westen tot naastwonende ons ‘glaesmaecker’ wiens woonhuis ‘Inde Blauwe Ruyt’ heette. Alsnog een kleermaker, voorts een ‘schrienwercker’ ons slotenmaker, de weduwe van een lijndraaier, en de Kerkstraat kan zijn ten einde.

Op een noordwesthoek aangaande een Markt woonde aanvankelijk een ‘cruyckebacker’, waarvoor dit ‘forneis’ moest dienen. Dat fornuis verdween desalniettemin toentertijd zijn opvolger, ons glazenmaker, het huis betrok.

Later zou dit St. Lucasgilde zich een antieke kapel met welke instelling toe-eigenen. Nu is die regio ingenomen door een gemeenteschool met juiste hoofd Petillon. [Tegenwoordig staat hier weer een replica van dit oude Gildehuis, het uiteraard feitelijk ons verbouwde middeleeuwse kapel was.]

hun dienst daar waar te nemen, waarvoor ze ieder daags ontvingen 7 stuivers, welke wekelijks werden uitbetaald.

De westzijde van het Vrouwjuttenland was met lieden over allerlei bedrijf bevolkt, waaronder ons Lambrecht Cornelissen. Deze oefende dit moeilijke ambacht uit van ‘antycksnijder’, het zichzelf overwegend openbaarde in het snijden over beelden en figuren in hout, op bestaan ‘antijcks’, dat wil zeggen naar dit model ofwel ontwerp der Ouden, wier werk en kunst men poogde na te streven.

Je denk enkel al aan het mooie Kathe Krusemuseum wat voor een Den Helder verloren kan zijn gegaan. Een Duitsers bestaan daar enorm gelukkig mee. Jouw hoeft niet met moderne kunst -en van een poppenmuseum- te behouden om in dit waarde van Den Helder als gemeente ervoor ervoor te zorgen het deze cultuur-uitingen behouden blijven. Zoals door mijzelf weet zo veelal kan zijn opgemerkt geraken de beschikbare gelden niet iedere keer op een perfecte wijze uitgegeven. Ik denk hierbij met een totaal onnodige verplaatsing met de schouwburg. Vanwege heel wat en veel niet zo had dit cultuurpaleis voor het centrum behouden horen te blijven. Teneinde de woorden betreffende prof.Cor Molenaar, gericht met mij persoonlijk in een telefoongesprek: U dan ook hebt mij toch wel beluisteren zeggen het cultuur in een binnenstad moet blijven!!! Nu de schouwburg Klik hier uit dit centrum is weggehaald is het ons aanleiding te verdere: HET ROB SCHOLTE MUSEUM TE OMARMEN HETGEEN Vanwege DE BINNENSTAD EEN Mooie OPSTEKER Gaat Bestaan!!!

Voorbij de Papenstraat merken we aan de Voldersgracht bij meer ons koekbakker en een ‘brandewijnman’, op wiens woonhuis in een gevel ons voorstelling prijkte betreffende ‘den verlooren soon’ Behalve vijf haardsteden, werd door een huisvrouw aangaande de eigenaar nog een ‘forneis’ aangegeven, nodig voor bestaan beurs.

Beantwoorden Beste personen, dit grote totaal kan zijn zoveel meer waard dan het eigen belang. Denk kracht niet macht.

In de Oudheden en Gestichten aangaande Delfland is een kwestie mijns inziens volko­men opgelost. Er wordt aangetekend: “De heer Bleiswijck zeit in zijn beschrijvinge met Delft, dat een brieven en papieren met het Begynhof, mits de oorlog en een veranderingen aangaande tyden, gedolven en in de aarde begraven zijnde, ganschelijk vergaan en onleesbaar geworden ziin, enz.”.

Aansluitend verwijlen wij een ogenblik bij een gevelsteen in dit huis over Machtelt Aryens alvorens een Boterbrug te passeren. Op een gevelsteen betreffende dat huis staat een mythologisch gedrocht met het onderschrift  ‘Inden Draeck ‘ afgebeeld.

Bestaan naastwonende, in overeenstemming met dit register ‘capiteyn Peuckee’, had in huur het woonhuis, op welks gevelsteen dit instrument was afgebeeld, onder de  heren met dit ambacht als ‘Spijckerboor’ ofwel ‘Nagelboor’ bekend.

Dat zo'n ernstig man, wie ons deel betreffende de opleiding met toekomstige predikanten was toevertrouwd, ingeval „speelman’ op brui­loften en herbergen profane liedjes gezongen of met zijn blaas- of snareninstrument wereldse tonen ont­lokt gaat hebben, kan ik moeilijk aannemen. Evenwel zou men daartegen mogen aanvoeren dat de Psalmen, om ze des te beter in de herinnering te vestigen, met­vankelijk hier te lande op ‘waerlicke voysen’ werden gezongen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Niet bekend Details Over slotenmaker Wichelen”

Leave a Reply

Gravatar